Adatkezelő adatai

Dudits Birtok Kft.

Dr. Dudits Gábor – cégvezető
Cím: 9315 Sobor, Kossuth u. 7.
Adószám: 24681731-2-08
Közösségi adószám: HU24681731
Cégjegyzékszám: 08-09-025386
A céget bejegyezte: Győri Törvényszék Cégbírósága
E-mail: dg@dudits.eu
Telefonos elérhetőség: +36 30 647 1645

Panaszkezelés helye: dg@dudits.eu

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse a Dudits Birtok  Kft. (9315 Sobor, Kossuth u. 7., cégjegyzékszám 08-09-025386, adószám: 24681731-2-08, a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Szolgáltató fontosnak tartja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

Szolgáltató célja, hogy ismertesse az érintettekkel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját.

Jogszabályi háttér
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
Adatvédelmi elvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelező adatkezelésnek. A felhasználók adatait Szolgáltató saját reklám, promóció szerződéskötési és számlázási célra használja.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során különleges adat megadására nincsen szükség. Az Info. tv. 3.§ 3. p-ja alapján különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:
a honlap internetes látogatói

 • a hírlevélben részesülők
 • akcióban/kuponakcióban/versenyben résztvevők
Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az adatvédelmi tisztségviselőnek (sales@duditshotels.hu)  küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a szolgáltatásnyújtás helyével.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. d) személyes adatainak hordozhatóságát

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben

 1. annak kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 6. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

Kéréseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse a Szolgáltató munkatársát a sales@duditshotels.hu e-mail címen.

Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu